Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN KTK-TUTKINTO-OHJELMA (alk. vsk. 2016)

Osaamistavoitteet

HUOM! Lukuvuosien 2016-18 opinto-oppaassa kuvatut KTK-tutkinto-ohjelmat koskevat ainoastaan 2016 ja myöhemmin aloittavia. Ennen syksyä 2016 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden tulee tarkastaa heidän tutkintovaatimuksensa intrasta. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille.

Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneella kauppatieteiden kandidaatilla on kyky toimia yritysten ja talouden tehtävissä omalla erikoistumisalueellaan. Hän osaa hyödyntää analyyttisiä työvälineitä tutkiakseen kauppa- ja taloustieteellisiä ongelmia. Hän osaa muotoilla perusteltuja väittämiä ja kommunikoida ne sujuvasti erilaisille yleisöille, sekä ratkaista ongelmia tiimeissä ja hallitsee tiimityöskentelyssä vaadittavat uvorovaikutustaidot. Hän ymmärtää ammattinsa yhteiskunnallisen vastuun pitkällä aikavälillä.

LISÄKSI LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OSAAMISTAVOITTEET OVAT:

Kyky tuottaa, analysoida ja kommunikoida johtamisessa ja päätöksenteossa tarvittavaa talous- ja tilastoinformaatiota juridiset seikat huomioiden
- hallita keskeisimmät laskenta- ja tilastomenetelmät, toimisto-ohjelmat sekä lainsäädännöllinen ja institutionaalinen kehikko
- kyky hankkia itsenäisesti ja lähdekriittisesti uutta tietoa ja syventää omaa osaamista
- hallita talousviestinnän periaatteet sekä normiperusteinen argumentointi ja viestintä

Kyky soveltaa opittua tietoa
- kyky soveltaa opittua tietoa uusiin kysymyksiin ja uusissa toimintaympäristöissä
- kyky tehdä (itsenäistä) tutkimusta

Kyky toimia vastuullisesti ja toimintaympäristön muutoksia ennakoiden yrityksen päätöksenteossa
- hallita yritysvastuun perusajatukset ja -teemat
- kyky erottaa normisidonnaisuus ja sidosryhmien odotukset toisistaan
- kyky huomioida muuttuva toimintaympäristö
- kyky huomioida tulevaisuuden epävarmuus menetelmien käytön yhteydessä

Sisältö

Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-tutkinto-ohjelmassa on kaksi erikoistumissuuntaa:
- Laskentatoimen ja rahoituksen erikoistumissuunta
- Yritysjuridiikan erikoistumissuunta

OPINTOJEN PAINOTUS LR:n ERIKOISTUMISSUUNNASSA
Laskentatoimi ja rahoitus -erikoistumissuunnan valinnaisissa opintojaksoissa opiskelijalla on mahdollisuus painottaa valinnoissaan johdon laskentatoimea, tilinpäätösinformaatiota ja tilintarkastusta tai rahoitusta. Alla ryhmitelty suuntaa-antavasti valinnaisia opintojaksoja ko. painotus huomioiden.

Valinnaisia opintojaksosuosituksia opiskelijoille, jotka aikovat erikoistua maisterivaiheessa Johdon laskentatoimeen:
LR07, 1 Julkisen sektorin laskentatoimi 2 op
LR07, 11 Public Sector Accounting 2 op
LR07, 3 Cost Management 3 op
LR07, 5 Yritysjärjestelyt 3 op
LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op
TJ11 Taulukkolaskennan jatkokurssi 5 op
TJ25 Business Intelligence 5 op
TKM5/LOG16 Operaatioanalyysin perusteet 6 op
LOG3 Purchasing and Supply Management 6 op

Valinnaisia opintojaksosuosituksia opiskelijoille, jotka aikovat erikoistua maisterivaiheessa Tilinpäätösinformaatioon ja tilintarkastukseen:
LR07, 2 Tilinpäätösanalyysi 3 op
LR07, 4 Corporate Responsibility Reporting 2 op
LR07, 5 Yritysjärjestelyt 3 op
LR09/TJ6 Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op
LR11 Tilintarkastuksen perusteet 4 op
TJ11 Taulukkolaskennan jatkokurssi 5 op
YJ4 Yritysverotus 6 op
YJ6 Henkilöverotus 6 op
YJ10 Tilintarkastusoikeus 6 op

Valinnaisia opintojaksosuosituksia opiskelijoille, jotka aikovat erikoistua maisterivaiheessa Rahoitukseen:
TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi 6 op (HUOM! Opinnoissaan rahoitusta painottavan opiskelijan tulee suorittaa kurssi ennen kandidaatintutkielmaryhmään osallistumista. Lisäksi KTK-tutkinnon sivuaineeksi suositellaan erittäin vahvasti joko taloustiedettä tai taloustieteiden kvantitatiivisia menetelmiä.)
TKM11/LRS23 Rahoituksen kvantitatiiviset menetelmät 6 op
TJ11 Taulukkolaskennan jatkokurssi 5 op
LR07, 5 Yritysjärjestelyt 3 op
KT5/LR07,7 Rahatalous 6 op
KT19/TM47/LR07, 8 Kiinteistömarkkinoiden taloustiede 6 op
LR07, 10/KV18/MA21 Ethical Issues in Finance and Responsible Investing 3 op
LR07,12 Corporate Debt Financing 3 op
YJ6 Henkilöverotus 6 op
YJ9 Rahoitusoikeus
TILM3517 R-kielen alkeet 2 op


Ko. ohjelman suorittaneilla on hyvät valmiudet jatkaa syventäviin opintoihin, valmius opiskella aihepiirin syventäviä opintoja myös englanniksi, tarkentunut näkemys erikoistumissuunnasta sekä ymmärrys tutkimuksen merkityksestä omalla erikoistumissuunnallaan.

Ohjelma antaa kelpoisuuden ainakin seuraaviin nykyisiin maisteriohjelmiin:
- Laskentatoimen ja rahoituksen KTM-ohjelma
- Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien KTM-ohjelma
- Tietojärjestelmätieteen KTM-ohjelma
- Yritysjuridiikan KTM-ohjelma
Jos opiskelija haluaa siirtyä maisteriohjelmaan muun kuin yritysjuridiikan erikoistumissuunnan kautta, tulee hänen suorittaa opintojakso YJ5 Oikeuslähteet ennen maisterivaiheen opintojen aloittamista.

Lisätiedot

OHJELMAN URATAVOITTEET
Ohjelman kandidaatintutkinnon suorittaneet:

- kykenevät toimimaan avustavassa ja tukevassa roolissa laskentatoimen, rahoituksen ja yritysjuridiikan kansain-välisissäkin työtehtävissä

- ovat kilpailukykyisiä hakiessaan oman alansa KTK-pohjaisiin trainee-ohjelmiin tai vastaavantasoisiin tehtäviin

- tiedostavat valmiudet ja mahdollisuudet, joita ohjelma tarjoaa uratavoitteiden kannalta


LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN ERIKOISTUMISSUUNNAN SIVUAINESUOSITUKSET
Ensisijaiset: Taloustiede, Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Tietojärjestelmätiede
Muut: Johtaminen, Kansainvälinen liiketoiminta, Markkinointi, Toimitusketjujen johtaminen, Yritysviestintä

HUOM! (päivitetty 2.9.2016) Opiskelijoille, jotka aikovat suuntautua KTM-tutkinnossa rahoitukseen, suositellaan erittäin vahvasti KTK-tutkinnon sivuaineeksi joko taloustiedettä tai taloustieteiden kvantitatiivisia menetelmiä. Jos KTK-tutkinnon sivuaine on jokin muu, rahoituksen erikoistumissuuntaan voi kuitenkin maisterivaiheessa hakea. Tällöin maisteritutkinnon sivuaineeksi tulisi valita joko taloustiede tai taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät.

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS TAI YRITYSJURIDIIKKA SIVUAINEENA
Laskentatoimen, rahoituksen ja yritysjuridiikan ohjelmassa oleva opiskelija voi halutessaan suorittaa sivuaineen ohjelman sisältä.
HUOM! Ko. kandiohjelman kaikille pakollisiin kuuluvia opintojaksoja (yht. 30 op) ei voi sisällyttää sivuaineeseen.


avaa kaikki

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN KTK-TUTKINTO-OHJELMA (alk. vsk. 2016)

Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: SV 3 op, RU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op sekä 3 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakolllisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Laskentatoimen ja rahoituksen erikoistumissuunta
Laskentatoimen ja rahoituksen erikoistumissuunnan opinnot 40 op
Laskentatoimen ja rahoituksen erikoistumissuunnan valinnaiset opinnot
HUOM! Opinnoissaan rahoitusta painottavan opiskelijan tulee suorittaa kurssi TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi 6 op ennen kandidaatintutkielmaryhmään osallistumista.
Sivuainesuositukset 25 op
Ensisijaiset 25 op
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Aineopinnot 25 op
(vähintään 25 opintopistettä suoritettava sivuainemerkintään)
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen kuuluu pakollisena 25 op:n laajuuteen ko. oppiaineen perusopintojakso (ns. Y-jakso).
Muut 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaine kootaan seuraavista opintojaksoista niin, että vähintään 25 op täyttyy: JO1, JO2, JO3, JO4, JO6 sekä JO13/KV16. Mikäli kurssille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla kurssille hyväksyttäessä.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso
Perus- ja aineopinnot 25 op
Pakolliset opinnot 5 op
HUOM! Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijalle MA11 lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä sitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Valinnaiset opinnot 20–25 op
HUOM! Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijalle MJO4 lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä sitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen kuuluu pakollisena 25 op:n laajuuteen ko. oppiaineen perusopintojakso (ns. Y-jakso).
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
Perus- ja aineopinnot, pakolliset opinnot 12–18 op
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijoilla LOG1/TM44 sekä MJO4 sisältyvät tutkinto-ohjelman pakollisiin opintoihin, eikä niitä voi sisällyttää sivuaineen opintoihin. Muille opiskelijoille LOG1/TM44 on pakollinen sivuaineen opintojakso.
Perus- ja aineopinnot, valinnaiset opinnot 7–13 op
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijoille valinnaisten opintojen määrä on 13 op, muilla 7 op.
Turun kauppakorkeakoulu
Finnish Study Modules
Common Studies
Postgraduate Degrees, TSE
UTU Graduate School, Studies in Field of Business