Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MARKKINOINNIN JA ARVOKETJUJEN JOHTAMISEN KTK-TUTKINTO-OHJELMA (alk. vsk. 2016)

Osaamistavoitteet

HUOM! Lukuvuosien 2016-18 opinto-oppaassa kuvatut KTK-tutkinto-ohjelmat koskevat ainoastaan 2016 ja myöhemmin aloittavia. Ennen syksyä 2016 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden tulee tarkastaa heidän tutkintovaatimuksensa intrasta. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille.

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma on monipuolinen kandidaatintutkintoon valmistava ohjelmakokonaisuus, jossa opiskelija voi valita markkinoinnin, toimitusketjujen johtamisen tai digitaalisen liiketoiminnan erikoistumissuunnan. Markkinoinnin ja toimitusketjujen johtamisen tutkinto-ohjelman suoritettuaan kauppatieteiden kandidaatti
- osaa tunnistaa, analysoida ja tulkita arvonluonnin kannalta oleellista informaatiota
- osaa yhdistää innovatiivisesti asiakkaiden tarpeet ja yrityksen arvonluonnin, ja
- osaa tunnistaa vastuullisten liiketoimintaprosessien kehittämisen keskeiset edellytykset

Valmistuttuaan kauppatieteiden kandidaatilla on kyky toimia yritysten ja talouden tehtävissä omalla erikoistumisalueellaan. Hän osaa hyödyntää analyyttisiä työvälineitä tutkiakseen kauppa- ja taloustieteellisiä ongelmia. Hän osaa muotoilla perusteltuja väittämiä ja kommunikoida ne sujuvasti erilaisille yleisöille, sekä ratkaista ongelmia tiimeissä ja hallitsee tiimityöskentelyssä vaadittavat vuorovaikutustaidot. Hän ymmärtää ammattinsa yhteiskunnallisen vastuun pitkällä aikavälillä.

MARKKINOINNIN ERIKOISTUMISSUUNNASTA VALMISTUNEELLA KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATILLA ON
- käsitys markkinoinnin keskeisistä käsitteistä ja prosesseista sekä markkinoinnin roolista yrityksen tuloksenteossa
- ymmärrys markkinoinnin vastuullisesta johtamisesta sekä kuluttajien ja organisaatioiden käyttäytymisestä
- kyky hahmottaa arvonluonnin mahdollisuuksia ja haasteita asiakasrajapinnassa erilaisilla markkinoilla, sekä
- valmiudet analysoida ja tulkita asiakkaisiin, markkinoihin ja liiketoimintaympäristöön liittyvää informaatiota ja soveltaa tätä informaatiota innovatiivisten markkinointiratkaisujen suunnittelussa sekä käytännön toteutuksessa

TOIMITUSKETJUJEN JOHTAMISEN ERIKOISTUMISSUUNNASTA VALMISTUNUT KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI OMAA
- kokonaisvaltaisen kuvan yritykseen tulevien, sen sisällä liikkuvien ja yrityksestä lähtevien materiaalivirtojen sekä niihin liittyvän informaation suunnittelusta ja ohjauksesta yrityksen taloudellisten tavoitteiden kannalta tehokkaimmalla tavalla.
- selkeän käsityksen liiketoiminnan verkostoitumisesta globaalissa toimintaympäristössä.
- perustietämyksen toimitusketjujen johtamisen ja siitä tukevien muiden tieteiden alalla tapahtuvasta tutkimustyöstä.

DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN ERIKOISTUMISSUUNNASTA VALMISTUNUT KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI OSAA
- tunnistaa tietoteknisen infrastruktuurin keskeiset komponentit sekä yrityksen liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien keskeiset toiminnot
- tunnistaa ja analysoida liiketoimintaan liittyviä tietoteknisiä kehittämiskohteita sekä soveltaa erilaisia tietojärjestelmien mallintamismenetelmiä liiketoiminnan kehittämiseen.
- analysoida ja kuvata tietojärjestelmäinvestoinnin vaatimuksia, kustannuksia ja riskejä ja sekä investoinnin avulla saavutettavia liiketoiminnan hyötyjä.

Sisältö

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelmassa on kolme erikoistumissuuntaa:
- markkinoinnin erikoistumissuunta (pääaineena markkinointi)
- toimitusketjujen johtamisen erikoistumissuunta (pääaineena toimitusketjujen johtaminen)
- digitaalisen liiketoiminnan erikoistumissuunta (pääaineena tietojärjestelmätiede)

JATKAMINEN KTM-TUTKINTOON

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelmasta valmistuvan kauppatieteiden kandidaatin on mahdollista valita maisterivaiheessa pääaineekseen markkinointi, toimitusketjujen johtaminen, tietojärjestelmätiede tai talousmaantiede.


avaa kaikki

MARKKINOINNIN JA ARVOKETJUJEN JOHTAMISEN KTK-TUTKINTO-OHJELMA (alk. vsk. 2016)

Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: SV 3 op, RU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op sekä 3 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakolllisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Markkinoinnin erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaine kootaan seuraavista opintojaksoista niin, että vähintään 25 op täyttyy: JO1, JO2, JO3, JO4, JO6 sekä JO13/KV16. Mikäli kurssille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla kurssille hyväksyttäessä.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Erittäin suositeltavaa on, että sivuaineopiskelijat suorittavat syventäviä opintoja vasta, kun 32 op perus- ja aineopintoja on suoritettu. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Syventävät opintojaksot
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen (25 op) ei kuulu pakollisia opintojaksoja, vaan sivuaine koostetaan opiskelijan oman valinnan mukaan ryhmälle "muut opiskelijat" avoimista kursseista.
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Toimitusketjujen johtamisen erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen kuuluu pakollisena 25 op:n laajuuteen ko. oppiaineen perusopintojakso (ns. Y-jakso).
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Erittäin suositeltavaa on, että sivuaineopiskelijat suorittavat syventäviä opintoja vasta, kun 32 op perus- ja aineopintoja on suoritettu. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Syventävät opintojaksot
Talousmaantiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op.
Pakolliset opinnot 5 op
HUOM: Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla sivuaineen laajuuteen lasketaan TMY.
Valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Digitaalisen liiketoiminnan erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso
Perus- ja aineopinnot 25 op
Pakolliset opinnot 5 op
HUOM! Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijalle MA11 lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä sitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Valinnaiset opinnot 20–25 op
HUOM! Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijalle MJO4 lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä sitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen (25 op) ei kuulu pakollisia opintojaksoja, vaan sivuaine koostetaan opiskelijan oman valinnan mukaan ryhmälle "muut opiskelijat" avoimista kursseista.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Erittäin suositeltavaa on, että sivuaineopiskelijat suorittavat syventäviä opintoja vasta, kun 32 op perus- ja aineopintoja on suoritettu. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Syventävät opintojaksot
Turun kauppakorkeakoulu
Finnish Study Modules
Common Studies
Postgraduate Degrees, TSE
UTU Graduate School, Studies in Field of Business