Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tieteelliset jatkotutkinnot

Osaamistavoitteet

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on (Asetus yliopistojen tutkinnoista annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1039/2013, 21 §), että sen suorittanut on:
1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda
uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen
tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja
vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
Lisäksi Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valmistuva tohtori toimii
eettisesti ja edistää tieteen avoimuutta. Hän on verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti.
Tieteellisen asiantuntijuuden lisäksi hänellä on hyvät työelämävalmiudet.

Sisältö

Filosofian tai tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:
1) Suorittaa opintosuunnitelmassa määriteltyjä opintoja vähintään 60 opintopistettä.
2) Osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
3) Laadittava ja julkaistava väitöskirja ja puolustettava sitä julkisesti. (Asetus yliopistojen
tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1039/2013, 22 §)
Tohtorintutkinto vastaa laajuudeltaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti
keskimäärin neljässä vuodessa sisältäen tiedekunnan vahvistaman määrän jatko-opintoja sekä
väitöskirjatyön ja sen julkisen puolustamisen. Tohtorintutkinto voidaan suorittaa myös
osapäivätoimisesti.
Tohtorikoulutusta suoritetaan kuuluen tohtoriohjelmaan. Kaikki yliopiston tohtorikoulutettavat
kuuluvat tiedekuntiensa tohtoriohjelmien kautta Turun yliopiston tutkijakouluun.
Filosofian tai tekniikan lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan
tulee:

1) Suorittaa jatkokoulutuksen opinnot (ks. edellä kuvattu tohtorin tutkinnon vaatimuksien 1.
kohta).
2) Tehdä lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa
sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.
Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä
samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä
käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä
työ. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä
osoitettavissa. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 23 §).
3) Jatkokoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä erikoistumiskoulutus.
Tällöin tutkintoon kuuluu järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen
erikoisalaan, lisensiaatintutkimus omalta erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus.
Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
perehtyy hyvin omaan erikoisalaansa ja saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti omalla
erikoisalallaan. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 24 §).
Tavoitteena on, että lisensiaatin tutkinto voidaan täysipäiväisesti opiskellen suorittaa kahdessa ja
puolessa vuodessa FM tai DI-tutkinnon jälkeen.

Edellytykset

Jatko-opiskelijalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa
maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin sekä antaa riittävät tiedot ja
valmiudet jatko-opintoihin kyseisellä tutkimusalalla.
Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa
henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien
saavuttamiseksi. Tieteellisiin jatko-opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto
toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. (Yliopistolaki 558/2009, 37 §).


avaa kaikki

Tieteelliset jatkotutkinnot

Filosofian tohtori, FT (240 op)
Doctoral Programme in Biology, Geography and Geology (BGG) 240 op
Doctoral studies 60 ECTS 60 op
In the beginning of doctoral studies post-graduate student will do personal post-graduate study plan together with the supervisor(s) and the research director, which is meant to ensure that the student obtains the knowledge and skills that are needed to successfully carry out the research on which the PhD thesis is based. The research director is responsible for assessing that the studies fulfil the requirements for a PhD degree. The studies can include, apart from courses specifically tailored for doctoral students, also intermediate to advanced level courses targeted at BSc or MSc students. As a rule, basic courses meant for BSc students cannot be included in a doctoral degree. Courses given at any recognised university in Finland or abroad are eligible.
Doctoral Programme in Physical and Chemical Sciences (PCS) 240 op
Jokainen PCS tohtoriohjelman tohtorikoulutettava laatii itselleen jatko-opintosuunnitelman hakiessaan tohtoritutkinnon suoritusoikeutta. Suunnitelma tehdään yhteistyössä ohjaajan ja valvojan kanssa. Suunnitelmaa voidaan päivittää opintojen kuluessa sopimalla ohjaajan ja valvojan kanssa muutoksista. Väitöstyötä valvova professori vastaa, että tohtorikoulutettavan jatko-opinnot kelpaavat jatkotutkintoon.
DPCS Doctoral Dissertation, 180 ECTS
Tutkimusalan opinnot 25–40 op
Henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti tohtorikoulutettava suorittaa oman alansa jatko-opintoja. Tutkintoon on mahdollista sisällyttää myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Alla on lueteltu PCS tohtoriohjelman koordinoimat jatko-opintosuoritukset.
DPCS0036 Book Exam, 1–8 op
DPCS0007 PCS Seminar, 1–4 ECTS
DPCS0023 Summer school, 1–15 ECTS
Tutkimusalaa tukevat opinnot 0–20 op
Tohtorikoulutettava voi sisällyttää tutkintoonsa sellaisen sivuaineen opintoja, joka tukee koulutettavan omaa pääainetta. Tutkintoon voidaan lisäksi hyväksyä suorituksia, jotka tukevat tieteellisenä asiantuntijana toimimista. Alla on listattuna PCS tohtoriohjelman koordinoimat opinnot.
DPCS0020 Scientific publication, 2–4 ECTS
DPCS0030 Teaching as a demonstrator, 1–10 ECTS
DPCS0033 Teaching as a lecturer, 1–10 ECTS
Liikkuvuutta ja urakehitystä tukevat opinnot 4–20 op
Suoritettava vähintään 4 op. Postereista ja suullisista esiintymistä konferensseissa hyväksytään tutkintoon enintään 14 op.
Yleiset asiantuntijuutta kehittävät opinnot 2–20 op
Pakollinen kurssi on FILY1003 tai jokin vastaava tutkimuksen etiikan kurssi. Tässä on listattuna esimerkkejä mahdollisista kursseista, myös muita kuin tässä listattuja kursseja voi suorittaa, katso lisää UTUGS:n sivuilta.
Doctoral Programme in Molecular Life Sciences (DPMLS)
Doctoral Studies 60 ECTS
Every doctoral candidate of the DPMLS makes a postgraduate study plan when applying the right to pursue a doctoral degree. The plan is made in collaboration with the supervisor(s) and the research director. The plan can be updated during the studies by agreeing on the changes with the supervisor and the research director. The professor who is the research director of doctoral studies is responsible for the eligibility of the studies to the doctoral degree.
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Finnish Study Modules
Astrobiology
Postgraduate Degrees, sci