Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tieteelliset jatkotutkinnot

Osaamistavoitteet

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on (Asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1039/2013, 21 §), että sen suorittanut on:

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Lisäksi Turun yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuva tohtori tai lisensiaatti toimii eettisesti ja edistää tieteen avoimuutta. Hän on verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti. Tieteellisen asiantuntijuuden lisäksi hänellä on hyvät työelämävalmiudet.

Sisältö

Tohtorintutkinnon suorittajan on osallistuttava tiedekunnan määräämällä tavalla tutkintoa varten järjestettävään opetukseen, osoitettava tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä julkaistava väitöskirja ja puolustettava sitä julkisesti. (Asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1039/2013, 22 §)
Tohtorintutkinto vastaa laajuudeltaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti keskimäärin neljässä vuodessa sisältäen tiedekunnan vahvistaman määrän jatko-opintoja sekä väitöskirjatyön ja sen julkisen puolustamisen. Terveystieteiden lisensiaatintutkintoon kuuluu jatko-opintojen lisäksi lisensiaatintutkimus. Tieteelliset jatkotutkinnot voidaan suorittaa myös osapäivätoimisesti.
Tohtorikoulutusta ja terveystieteiden lisensiaatinkoulutusta suoritetaan kuuluen tohtoriohjelmaan. Kaikki yliopiston tohtorikoulutettavat kuuluvat tiedekuntiensa tohtoriohjelmien kautta Turun yliopiston tutkijakouluun.

Edellytykset

Lääketieteen tohtorintutkinto (LT)
Lääketieteen tohtorintutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä henkilön, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatintutkinnon Suomessa tai vastaavan tutkinnon muun maan korkeakoulussa.

Hammaslääketieteen tohtorintutkinto (HLT)
Hammaslääketieteen tohtorintutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä henkilön, joka on suorittanut hammaslääketieteen lisensiaatintutkinnon Suomessa tai vastaavan tutkinnon muun maan korkeakoulussa.

Tohtorintutkinnon opinto-oikeuden hakeminen on mahdollista lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorintutkinnon osalta jo perustutkintovaiheessa. Jatko-opintojen suorittamisen voi tohtorintutkintoa suunnitteleva aloittaa jo ennen perustutkinnon valmistumista.

Filosofian tohtorintutkinto (FT)
Filosofian tohtorintutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä henkilön, joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisessa korkeakoulussa tasoltaan vastaavan soveltuvan tutkinnon.

Terveystieteiden lisensiaatintutkinto (TtL) ja/tai terveystieteiden tohtorintutkinto (TtT)
Terveystieteiden lisensiaatin- ja/tai tohtorintutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä henkilön, joka on suorittanut terveydenhuollon kandidaatin tai terveystieteiden maisterintutkinnon tai joka on suorittanut vastaavan tasoisen kotimaisen tai ulkomaisen tutkinnon.

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Tieteellisiin jatko-opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. (Yliopistolaki 558/2009, 37 §).

Lisätiedot

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on kansainvälisesti korkeatasoinen ja innovatiivinen biolääketieteen, kliinisen lääketieteen, hammaslääketieteen sekä terveystieteiden tutkimus- ja koulutusorganisaatio. Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa korkeatasoista tohtorikoulutusta ja tuottaa osaavia ja kansainvälisiä tutkijoita ja asiantuntijoita työelämän tarpeisiin vastaten. Turun yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa voidaan suorittaa seuraavat tieteelliset jatkotutkinnot lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusalalla: lääketieteen tohtorin- (LT), hammaslääketieteen tohtorin- (HLT) ja filosofian tohtorintutkinto (FT). Terveystieteiden lisensiaatintutkinto (TtL) ja terveystieteiden tohtorintutkinto (TtT) voidaan suorittaa terveystieteiden koulutusalalla. Tohtorintutkinto muodostuu henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman mukaisista jatko-opinnoista sekä väitöskirjatyöstä ja sen julkisesta puolustamisesta. Terveystieteiden lisensiaatintutkinto koostuu henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman mukaisista jatko-opinnoista ja lisensiaatintutkimuksesta.


TOHTORINTUTKINTO SUORITETAAN KUULUEN YHTEEN ALLA LISTATUISTA TOHTORIOHJELMISTA.
Terveystieteiden tohtoriohjelmassa (DPNurs) voidaan suorittaa ainoastaan Terveystieteiden tohtorintutkinto ja -lisensiaatintutkinto.


avaa kaikki

Tieteelliset jatkotutkinnot

Lääketieteen tohtorintutkinto (LT) 220 op
Jatko-opinnot LT 40 op
Yleiskoulutus 10–20 op
Suoritettava 10-20 opintopistettä. Opiskelijan tulee koostaa kymmenen opintopisteen vähimmäisopintomäärä niin, että se sisältää pakollisen Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka -kurssin (2 op). Tutkinnon opintokokonaisuuteen suositellaan sisällytettäväksi vähintään 5 op tohtoriohjelmakohtaista menetelmäkoulutusta ja/tai tohtoriohjelman tieteenalakohtaista koulutusta. Opiskelija voi koota muun yleiskoulutuksen ALLA LUETELLUISTA VAIHTOEHDOISTA TAI MUUSTA VASTAAVASTA KOULUTUKSESTA.
Hammaslääketieteen tohtorintutkinto (HLT) 220 op
Jatko-opinnot HLT 40 op
Yleiskoulutus 10–20 op
Suoritettava 10-20 opintopistettä. Opiskelijan tulee koostaa kymmenen opintopisteen vähimmäisopintomäärä niin, että se sisältää pakollisen Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka -kurssin (2 op). Tutkinnon opintokokonaisuuteen suositellaan sisällytettäväksi vähintään 5 op tohtoriohjelmakohtaista menetelmäkoulutusta ja/tai tohtoriohjelman tieteenalakohtaista koulutusta. Opiskelija voi koota muun yleiskoulutuksen ALLA LUETELLUISTA VAIHTOEHDOISTA TAI MUUSTA VASTAAVASTA KOULUTUKSESTA.
Filosofian tohtorintutkinto (FT) 240 op
Jatko-opinnot FT 60 op
Yleiskoulutus FT 12–30 op
Suoritettava 12-30 opintopistettä. Opiskelijan tulee koostaa kahdentoista opintopisteen vähimmäisopintomäärä niin, että se sisältää pakollisen Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka -kurssin (2 op). Tutkinnon opintokokonaisuuteen suositellaan sisällytettäväksi vähintään 5 op tohtoriohjelmakohtaista menetelmäkoulutusta ja/tai tohtoriohjelman tieteenalakohtaista koulutusta. Opiskelija voi koota muun yleiskoulutuksen ALLA LUETELLUISTA VAIHTOEHDOISTA TAI MUUSTA VASTAAVASTA KOULUTUKSESTA.
Terveystieteiden tohtorintutkinto (TtT)/ lisensiaatintutkinto (TtL), DPNurs tohtoriohjelma 150–240 op
Jatko-opinnot TtT 60 op
Pääaineen jatko-opinnot ja tutkijaseminaarit 30–38 op
Opiskelijan on suoritettava tieteenalakohtaisen koulutusta eli pääaineen jatko-opintoja ja tutkijaseminaareja siten, että vähimmäismäärä 30 op täyttyy ja niiden yhteenlaskettu määrä tutkimusalaan liittyvien tieteenalojen opintojen kanssa on vähintään 60 op. Esimerkiksi jos pääaineen jatko-opintoja ja tutkijaseminaareja on 30 op, tulee tutkimusalaan liittyvien tieteenalojen opintoja olla vähintään 30 op. Opiskelija voi koostaa tieteenalakohtaisen koulutuksen alla luetelluista vaihtoehdoista tai muusta vastaavasta koulutuksesta.
Tutkimusalaan liittyvien tieteenalojen opinnot 22–30 op
Opiskelijan on suoritettava tutkimusalaan liittyvien tieteenalojen opintoja siten, että vähimmäismäärään 22 op sisältyy pakollinen Ethics of Academic Research -opintojakso (2 op) tai vastaava kurssi. Tutkimusalaan liittyvien tieteenalojen opintojen yhteenlaskettu määrä pääaineen jatko-opintojen ja tutkijaseminaarien kanssa on vähintään 60 op. Esimerkiksi jos tutkimusalaan liittyvien tieteenalojen koulutusta on 22 op, tulee pääaineen jatko-opintoja ja tutkijaseminaareja olla vähintään 38 op. Opiskelija voi koostaa tutkimusalaan liittyvät tieteenalan opinnot alla luetelluista vaihtoehdoista tai muusta vastaavasta koulutuksesta.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, lääk.